1. Usporiadateľom súťaže je

DATOM - DT s.r.o.,

Břeclavská 3, Malacky 901 01

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62009/B. IČO : 45332339

DIČ : 2022940722

IČ DPH : SK2022940722

Kontakt: datom@datom.sk

Tel.: +421 905 690 217

www.datom.sk

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 12.03-31.03. 2023 prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

3. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu). Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhru posunieme náhradníkovi. Stačí, ak správne odpoviete na otázku, aké výročie oslavuje značka DATOM. Správnu odpoveď uvediete v komente pod súťažnou fotografiou zo dňa 15.03.2023 a v tej chvíli ste zaradený do žrebovania. Označenie "páči sa mi" na príspevok je dobrovoľné.

*Prípadne ak súťažiaci v prechádzajúcej fotografii/súťažného príspevku/ zo dňa 12.03.2023 dali komentár DATOM 20 ROKOV. Táto fotografia z doposiaľ nezistených príčin bola odstránená, no zoznam všetkých zapojených súťažiacich máme a budú tiež zaradení do žrebovania o 20 poukážok.

4. Výhry v súťaži

V tejto súťaži hráte o 20ks poukážok v hodnote 100€ vrátane DPH na doplnky ako žalúzie, siete, parapety a rolety.

5. Spôsob výberu výhercov

Losovaním všetkých účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže a správne odpovedali na súťažnú otázku zo dňa 15.03.2023 v priebehu celého trvania súťaže.

*Prípadne ak súťažiaci v prechádzajúcej fotografii/súťažného príspevku/ zo dňa 12.03.2023 dali komentár DATOM 20 ROKOV. Táto fotografia z doposiaľ nezistených príčin bola odstránená, no zoznam všetkých zapojených súťažiacich máme a budú tiež zaradení do žrebovania o 20 poukážok.

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Primárne bude však výhra bude odovzdaná osobne v kancelárii DATOM DT s.r.o. v Malackách. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry.

7. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

8. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

10. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti DATOM - DT s.r.o., ako správcovi stránky spoločnosti DATOM - DT s.r.o., na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB DATOM - DT s.r.o.,, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Príjmy vo forme cien a výhier sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o dani z príjmov") a výhercovia sú povinní pri zdanení ceny postupovať podľa tohto zákona. Ceny, ktoré však výhercovia obdržia, predstavujú ceny vrátane DPH. Teda poukaž v hodnote 100€ vrátane DPH.

11.

Informácie o ochrane osobných údajov Usporiadateľ sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže: priezvisko, meno alebo pseudonym e-mailová adresa účastníka facebook - ID* korešpondenčná adresa a telefónne číslo na doručenie výhry (týka sa iba výhercu súťaže). Osobné údaje súťažiacich budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry výhercovi súťaže. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže súťažiaci svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: datom@datom.sk, alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa.